سیرجان - ابتدای جاده بافت

کد پستی: 7813733385

تلفن: 41522028- 034

فکس: 441522127 - 034

آدرس ایمیل:meq.sirjantech@gmail.com