مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دکتر محمد حسینی

مرتبه علمی : دانشیار

تلفن تماس ، 03441522028

پست الکترونیکی: meg@sirjantech.ac.ir