نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

اهداف دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت


 

اهداف:

1) تحلیل نظام مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد موسسه به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها

2) نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت در موسسه

3) ارتقای کیفیت مولفه های دروندادی ، فرایندی و بروندادی موسسه

4) نهادینه کردن ارزیابی درونی به عنوان  یکی از فرآیندهای اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اجرائی موسسه

5) افزایش بهره وری بااستفاده از فرایند نظام مند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه

6) ایجاد وحدت رویه درامر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت درهمه حوزه های عملکردی موسسه

7) تقویت زمینه های پاسخگویی موسسه به ذی نفعان داخلی و بیرونی

8) ارتقا و تضمین کیفیت نظام مند موسسه از طریق بررسی و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی