نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت

مدیریت


مدیر دفتر نظارت، ارزیابی وتضمین کیفیت دانشگاه صنعتی سیرجان :    

 دکترمحمد حسینی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن : 03441522028    

 meq@sirjantech.ac.ir پست الکترونیکی: