تاریخچه

با توجه به توسعه دانشگاه صنعتی سیرجان و همچنین مستقل شدن از دانشگاه شهید با هنر کرمان برای انجام امور نظارت و ارزیابی بر بخش های مختلف دانشگاه، در شهریور ماه ۱۳۹۶ مجوز تاسسیس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه صنعتی سیرجان صادر گردید و این دفتر رسماً با مدیریت دکتر محمد حسینی اغاز بکار کرد.