دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

teacher6 - دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دکتر محمد حسینی

رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دانشیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

hosseini@sirjantech.ac.ir

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۰۴

 

 

مصطفی نقوی

کارشناسان دفتر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۲۸